Regulamin

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Zajazdu GARDEN i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 

1.Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 

2.Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3.Aktualna wersja regulaminu Hotelu jest dostępna na stronie internetowej Hotelu https://zajazd-garden.pl/.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

1.Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

 

2.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 

3.Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

4.Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.

* Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

* Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1.Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu GARDEN.

 

2.Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zapłaty za pobyt.

 

3.Jeśli zapłata nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

 

4.Po zaksięgowaniu zapłaty na koncie bankowym Hotelu, rezerwacja otrzymuje status ”gwarantowanej”.

 

5.W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

* na ponad 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconej zaliczce pomniejszoną o koszty bankowe

* do 1 dnia przed rozpoczęciem pobytu – wpłacona zaliczka nie zostaje zwrócona.

    Anulowania rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

6.W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą należności, przed datą planowanego przyjazdu:

* Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości pobytu

 

7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

 

9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa należność nie zostaje zwrócona.

 

10. W przypadku przybycia Gościa do Hotelu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.

 

11. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 

13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu. W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconej należności.

 

14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

 

15. Hotel prowadzi bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia w celu zminimalizowania zagrożeń COVID-19. W hotelu prowadzona jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu ora zapewnianie płynu do dezynfekcji rąk dla gości i personelu.

 

16. Goście proszeni są przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarnych.

 

 § 4. USŁUGI DODATKOWE

 

1.Śniadania są dodatkowo płatne i  podawane w formie Śniadaniowych Lunch Boxów.

 

2.Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

 

3.W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa udostępnia się wspólną kuchnię, bezpłatny parking monitorowany niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 

2.Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

3.Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały odpowiednio zabezpieczone

 

4.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1.Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 

2.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

 

3.Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 

4.Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika hotelu

 

5.W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

 

§ 11. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 

2.W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 12. CISZA NOCNA

1.W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

§ 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

2.W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach.

 

3.W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 500 zł.

 

4.W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.

 

5.W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 

6.Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

 

7.Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 

8.Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.

9.W hotelu, na parkingu hotelowym  prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.

 

10.Administratorem danych osobowych jest JK INVEST JANUSZ KULASA, ul. Podkarpacka 190, 35-082 Rzeszów.

 

11.Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres email: info@zajazd-garden.pl

 

12.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu GARDEN.

 

Dyrekcja HOTELU GARDEN***

 

                                                       WARUNKI REZERWACJI

 

1.     Hotel GARDEN zwany dalej hotelem, przyjmuje rezerwacje dokonane:
A.  Telefonicznie
B.  Osobiście
C.  On-line na stronie https://zajazd-garden.pl/  oraz przez portal Boocing.com

2.     Powyższe rezerwacje bez dokonania zapłaty mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.

3.     By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.

4.     Hotel podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

5.     Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zaliczki w wysokości 100% należności za usługi

6.     Hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku wpłaty do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.

7.     Datą wpłaty jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.

8.     Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.

9.     Od daty wpływu należności na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.

10.  Korzystanie  za dodatkowe usługi ”na pokój ” płatne jest w recepcji najpóźniej w dniu wymeldowania

11.  Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

 

WARUNKI ANULACJI

 

1.     Anulowania rezerwacji klient może dokonać 1 dzień przed przyjazdem.

2.     Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3.     Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.

4.     Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie należności:
- w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 1 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – hotel zwróci zaliczkę  pomniejszoną o koszty bankowe;
- w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 1 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacona zaliczka nie podlegają zwrotowi

 
Hotel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi ani nie mogą być wykorzystana na poczet innej rezerwacji.

5.     Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.

6.     W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

7.     Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

8.     Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja